Uchwała nr 7/2015/2016

UCHWAŁA nr 7/2015/2016
RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie: zmian w statucie szkoły

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych uchwala się:

§1. W statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:

W  rozdziale VII § 40 pkt 9 podpunkty c,d,e zmienia brzmienie i otrzymuje:

c) Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń otrzymuje pracę do wglądu rodziców do domu;

d) Rodzice po zapoznaniu się z pracą dziecka i po jej podpisaniu zwracają nauczycielowi w terminie siedmiu dni od jej otrzymania;

e) Niezwrócenie pracy dziecka w wyżej ustalonym terminie skutkuje brakiem możliwości kwestionowania przez rodziców otrzymanej przez dziecko oceny z pracy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r., po wcześniejszym ogłoszeniu uczniom szkoły oraz ich rodzicom.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Dyrektor Szkoły
Iza Laszczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *