Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej w okresie występowania epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Opracowano na podstawie:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1394)
 • wytyczne MEN, GIS, MZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

ZASADY OGÓLNE

 1. Nauczyciel i każdy pracownik Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z uczniem ma obowiązek zapoznać się z obowiązującymi w placówce procedurami, zastosować się do nich pod kątem organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności zawodowych. Obowiązuje pisemne potwierdzenie przez pracownika administracji i obsługi, że zapoznał się z ww. procedurami, natomiast odczytanie wiadomości w mobidzienniku przez nauczycieli i rodziców/ prawnych opiekunów jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem ich do realizacji.
 2. Nauczyciel i każdy pracownik przystępując do pracy zobowiązany jest do indywidualnej oceny ryzyka epidemicznego, opierając się na wiedzy dostarczanej z pewnych i sprawdzonych źródeł, takich jak: komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, komunikaty Ministerstwa Zdrowia, komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 3. W przypadku zaobserwowania u siebie lub ucznia objawów choroby COVID-19 nauczyciel lub pracownik ma obowiązek dokonać pomiaru temperatury, przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni. Poinformować o tym dyrektora lub wicedyrektora. Ograniczenie kontaktu odbywa się poprzez odizolowanie w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu – izolatka sala nr 6a. Dyrektor lub wicedyrektor niezwłocznie informuje  o tym fakcie  telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej i ustala dalsze etapy postępowania.
 4. Nauczyciel i pracownik szkoły, realizując wszystkie czynności, zwłaszcza podczas bezpośredniego kontaktu z uczniem, zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków i bezwzględnego korzystania ze środków ochrony indywidualnej (zgodnie z zaleceniami GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i uczniom.
 5. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Bezpośredni kontakt
  z rodzicami/ prawnymi opiekunami jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub przez mobidziennik.
 6. Żadna osoba przejawiająca objawy chorobowe nie będzie wpuszczana do budynku szkoły.
 7. Do budynku szkoły udostępniono 2 wejścia:
  • dla klas I-III wejście od ul. Lipnickiej
  • dla klas IV-VIII wejście od ul. Skowronków
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Po wejściu do szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę oraz mają obowiązek dezynfekowania rąk. W trakcie pobytu w szkole uczniowie mają obowiązek przestrzegania  zasad higieny dotyczącej mycia rąk.
 3. W szkole w miejscach wspólnie użytkowanych (korytarz, szatnia) uczeń ma obowiązek  noszenia maseczki (zakrywania nosa i ust).
 4. W szatni szkolnej uczniowie powinni zachować bezpieczny dystans (2-3 osób jednocześnie w boksie, zmiana obuwia poza boksem).
 5. Do szkoły uczeń wchodzi sam (bez rodziców lub opiekunów prawnych). Uczniowie klas I-III  będą odbierani od rodziców przez wychowawców świetlicy bądź pełniącego dyżur nauczyciela.
 6. Najważniejsze informacje dotyczące rygorów sanitarnych są umieszczone przy wejściu głównym do budynku szkoły,  na stronie internetowej szkoły oraz w różnych miejscach  szkoły (korytarz szkoły, sale lekcyjne, wejście na salę gimnastyczną i basen).
 7. Pomieszczenia szkoły są sprzątane i dezynfekowane środkami odkażającymi minimum raz dziennie. Toalety, poręcze, klamki, ławki na korytarzu, wyłączniki, urządzenia wspólnie  użytkowane  są dezynfekowane po każdej przerwie międzylekcyjnej. Sale lekcyjne (krzesła, ławki, urządzenia wspólnie użytkowane)  są dezynfekowane przy zmianie uczniów w  danej  sali lekcyjnej.
 8. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzucane są do oznakowanego pojemnika znajdującego się  przy wejściu do szkoły (przy portierni).
 9. Ogranicza się bezpośredni kontakt z pracownikami administracyjnymi – w poszczególnych pomieszczeniach przebywają maksymalnie dwie osoby. Do gabinetu  dyrektora, wicedyrektora, kierownika gospodarczego oraz sekretariatu należy wchodzić pojedynczo.  Obowiązuje maseczka zasłaniająca usta i nos.
 10. W Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej powołano zespół  ds. bezpieczeństwa  epidemicznego środowiska szkolnego.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg  oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. Do szkoły uczeń wchodzi sam (bez rodziców lub opiekunów prawnych). W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Zaraz po wejściu do budynku każdy obowiązkowo dezynfekuje ręce środkiem odkażającym.
 3. Wyznaczony przez dyrektora pracownik wpuszcza dziecko na teren szkoły i kieruje do szatni. W szatni szkolnej uczniowie powinni zachować bezpieczny dystans (2-3 osób jednocześnie w boksie, zmiana obuwia poza boksem).
 4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Uczniowie odbywają większość zajęć i przerw w jednej sali lekcyjnej, nie gromadzą się, zachowują – w miarę możliwości – odpowiedni dystans między osobami.
 6. Przerwy w szkole na korytarzu szkolnym uczniowie klas IV-VIII spędzają rotacyjnie wg ustalonego grafiku. Uczniom nie wolno zmieniać poziomu korytarza , na którym mają lekcje. W klasach I-III nauczyciel organizuje przerwy międzylekcyjne dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 7. Z sal zostają usunięte lub zabezpieczone przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować.
 8. Wszystkie przyrządy i przybory używane przez uczniów są po zajęciach dezynfekowane. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Przed lekcją informatyki uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).
 11. Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.
 12. Podczas pobytu w szkole dziecko ma możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej bądź w sali lekcyjnej według ustalonego harmonogramu. Obiady wydawane są w jednorazowych pojemnikach.
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości między klasami/ grupami.
 14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 15. Do odwołania nie organizuje się wyjść, wycieczek szkolnych oraz imprez okolicznościowych.
 16. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia. W tym celu:
  1. rodzice są zobowiązani do przekazania szkole aktualnego numeru telefonu,
  2. rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbierania telefonu ze szkoły,
  3. w przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w szkole oznak choroby rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki,
  4. ze szkołą rodzic może kontaktować się:
   • telefonicznie: 33 8143504,
   • poprzez mobidziennik.
 1. Uczniowie kl. I – III wchodzą do szkoły wejściem od ul. Lipnickiej, a wychodzą po lekcjach wejściem do budynku szkoły od ul. Skowronków – plac przed szkołą.
 2. Odbierając ze szkoły dziecko z klas I-III, rodzic/ prawny opiekun oczekuje na nie przed  wejściem do budynku szkoły od ul. Skowronków – plac przed szkoła. Uczniowie po zakończonych lekcjach zostaną przez nauczyciela odprowadzeni do świetlicy  lub wyprowadzeni przed szkołę.
 3. Odbierając dziecko ze świetlicy, rodzic/ prawny opiekun oczekuje na nie przed szkołą od ul. Lipnickiej po uprzednim poinformowaniu przez domofon pracownika szkoły o zamiarze odebrania ucznia (obowiązuje weryfikacja danych osobowych).
 4. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą i wychodzą ze szkoły od ul. Skowronków samodzielnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BIELSKU-BIAŁEJ

opracowana zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN  dla szkół podstawowych  w czasie trwania epidemii COVID-19

I. Podstawowe definicje.

 1. symptomy – gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem;
 2. wyznaczony pracownik – pracownik któremu powierzono działanie izolacyjne;
 3. wydzielony obszar – pomieszczenie/a wyznaczone do izolacji osoby/osób podejrzanych
  o zakażenie wirusem COVID-19, doposażone jest w środki ochrony oraz środek dezynfekujący.

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły.

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić
  do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku-Białej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem oraz powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku złego samopoczucia pracownik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy
  i przeprowadzić do wydzielonego pomieszczenia – izolatki sala 6a oraz przeprowadzić krótki wywiad pod kątem typowych symptomów zakażenia COVID-19 (z uwzględnieniem pomiaru temperatury ciała).
 5. Pracownik podejrzany o zakażenie wirusem musi mieć założoną maseczkę i rękawiczki.
 6. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz powiadomić organ prowadzący szkołę i pogotowie ratunkowe  (w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia).
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Bielsku-Białej przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/
  oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 11. Podstawowe czynności po zakończeniu ww. zadań: a. umycie i zdezynfekowanie użytych narzędzi; b. zdjęcie środków ochrony indywidualnej – jednorazowe ŚOI zutylizować zgodnie z przeznaczeniem (maseczki – odpady zmieszane, rękawiczki – plastik), a wielorazowe poddać czyszczeniu/dezynfekcji; c. dokonanie dezynfekcji dłoni.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia dziecka.

 1. Zgłoszenie złego samopoczucia przez dziecko lub wykrycie przez personel niepokojących symptomów u dziecka.
 2. Przeprowadzenie krótkiego wywiadu pod kątem typowych symptomów zakażenia COVID-19 (z uwzględnieniem pomiaru temperatury ciała).
 3. W przypadku potwierdzenia przez dziecko ww. symptomów, dziecko przeprowadza się
  do wydzielonego pomieszczenia – izolatka – sala 6a i odsuwa od dalszych zajęć.
 4. Dziecko podejrzane o zakażenie wirusem musi mieć założoną maseczkę i rękawice ochronne .
 5. Niezwłocznie po powzięciu informacji o występujących symptomach u dziecka dyrektor lub wicedyrektor szkoły  informuje telefonicznie Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
  w Bielsku-Białej, rodziców/opiekunów, organ prowadzący szkołę i pogotowie ratunkowe
  (w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia).
 6. Stosuje się ściśle do poleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku – Białej.
 7. Obszar, w który poruszało się dziecko należy niezwłocznie poddać myciu i dezynfekcji.
 8. Rodzic/opiekun prawny dziecka, po przebytej chorobie, zobowiązany jest
  do poinformowania nauczyciela lub dyrektora, że dziecko jest zdrowe i dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko może uczęszczać do szkoły.
 9. Poinformowanie całej społeczności szkolnej o wystąpieniu choroby w szkole w sposób przyjęty w placówce – poprzez dziennik elektroniczny.
 10. Podstawowe czynności po zakończeniu w/w zadań:
 11. umycie i zdezynfekowanie użytych narzędzi;
 12. zdjęcie środków ochrony indywidualnej – jednorazowe ŚOI zutylizować zgodnie z przeznaczeniem (maseczki – odpady zmieszane, rękawiczki – plastik), a wielorazowe poddać czyszczeniu/dezynfekcji;
 13. dokonanie dezynfekcji dłoni.

IV. Pracownicy podczas pracy zobligowani są do:

 1. dezynfekcji dłoni;
 2. stosowania środków ochrony indywidualnej tj. jednorazowe rękawiczki, maseczki oraz fartuch z długimi rękawami (w przypadku przeprowadzania czynności higienicznych, działań z osobami podejrzanymi o zakażenie);
 3. każdorazowo informowania dyrektora placówki o niepokojących symptomach chorobowych wśród personelu i dzieci.

NUMERY ALARMOWE

Lp. Nazwa jednostki Nr telefonu
1. NFZ 800 190 590
2. PSSE Bielsko-Biała 504 022 816,  514 122 992,  663 854 667
3. Miejski Zarząd Oświaty 33 499 2 354 (Sekretariat)
4. Ogólnopolski nr alarmowy   112
5. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej 33 8143504

 

Dyrektor szkoły

Iza Laszczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *