Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w szkole

Informacja dla rodziców dotycząca zasad bezpiecznego pobytu dziecka w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej

 1. Do budynku szkoły udostępniono 2 wejścia:
  • dla klas 1-3 wejście od ul. Lipnickiej
  • dla klas 4-8 wejście od ul. Skowronków
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Po wejściu do szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę oraz mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 4. W miejscach szkoły wspólnie użytkowanych (korytarz, szatnia) uczeń ma obowiązek noszenia maseczki (zakrywania nosa i ust).
 5. W szatni szkolnej uczniowie powinni zachować bezpieczny dystans (2-3 osoby jednocześnie w boksie, zmiana obuwia poza boksem).
 6. Do szkoły uczeń wchodzi sam (bez rodziców lub opiekunów prawnych). Uczniowie klas 1-3 będą odbierani od rodziców przez wychowawców świetlicy bądź pełniącego dyżur nauczyciela.
 7. Wypełniony kwestionariusz zapisu ucznia do świetlicy szkolnej rodzice mogą włożyć do udostępnionej skrzynki przed sekretariatem szkoły. W korytarzu przed sekretariatem na stoliku będą dostępne również druki zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 8. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej po zakończonych lekcjach odprowadzane są do świetlicy przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego w danej klasie.
 9. Po zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej dziecko jest przekazane rodzicom bądź opiekunom prawnym przez wychowawcę świetlicy.
 10. Przerwy w szkole na korytarzu szkolnym uczniowie klas 4-8 spędzają rotacyjnie wg ustalonego grafiku. Uczniom nie wolno zmieniać poziomu korytarza, na którym mają lekcje.
  W klasach 1-3 nauczyciel organizuje przerwy międzylekcyjne  dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 11. Obiady szkolne wydawane będą od 7.09.2020 w opakowaniach jednorazowych. Ajent poinformuje przez stronę internetową szkoły o sposobie zapisu i płatnościach.
 12. We wszelkich sprawach można kontaktować się ze szkołą telefonicznie 33 8143504,
  mailowo [email protected] lub przez dziennik elektroniczny szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *