Uchwała nr 1/2016/2017

UCHWAŁA nr 1/2016/2017
RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zmian w statucie szkoły

Na podstawie art. 52 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

Z dniem 29.08.2016r. w Statucie Szkoły § 15 i § 53 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W  rozdziale III § 15 pkt 1 zmienia brzmienie:

1. „W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej Radą Młodzieży”

W  rozdziale III § 15 dodano pkt 7. 8. 9. 10.

7. „W szkole działa spółdzielnia uczniowska „Mniam”, która jest organizacją uczniów prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela opiekuna zgodnie z uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Statutem spółdzielni uczniowskiej”.

8. „Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, w szczególności z samorządem uczniowskim zwanym Radą Młodzieży.

9. „Spółdzielnia uczniowska w ramach swojej działalności prowadzi sklepik szkolny zgodnie ze Statutem, Regulaminem i Planem Pracy Spółdzielni uczniowskiej.

10. „Dochody sklepiku uczniowskiego przeznaczone są na cele statutowe szkoły.

W  rozdziale VII § 53 w pkt 1 zostaje uchylony w całości podpunkt b, podpunkt c zmienia brzmienie i otrzymuje nową numerację „b”.

c) „Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. a, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Dyrektor Szkoły
Iza Laszczak

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *