Uchwała nr 4/2013/2014

UCHWAŁA nr 4/2013/2014
RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej
z dnia 26.02.2014 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie art. 20 a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej wprowadza się następujące zmiany

1. § 29 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej przyjmowane są dzieci, które w danym roku szkolnym kończą siedem lat oraz dzieci 6 letnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r., objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013/2014, w stosunku do których nie odroczono obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

2. § 29 pkt 2 uchylono w całości.

3. § 29 pkt 3b otrzymuje nowe brzmienie:

równoliczność oddziałów nie większa niż 25 uczniów.

4. § 29 pkt 7b otrzymuje nowe brzmienie:

Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jedynie wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

5. § 29 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Postępowania rekrutacyjnego nie przeprowadza się, jeżeli liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, jest większa niż liczba kandydatów.

6. § 29 pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:

Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące przyjęcia do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły.

7. § 29 pkt 9 dodaje się pkt. 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h w brzmieniu:

a) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości (strona internetowa) kryteria oraz informację o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, które w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 rozpocznie się 1 kwietnia i zostanie zakończone nie później niż 22 kwietnia.

b) W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje spośród pracowników pedagogicznych komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

c) W terminie od 1 do 3 kwietnia rodzice kandydata, zamieszkałego poza obwodem, składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka oraz konieczne dokumenty.

d) Komisja rozpatruje wnioski w oparciu o przyjęte w szkole kryteria i przyznaje punkty za poziom ich spełnienia.

Lp. kryterium punkty dokumenty
1. rodzeństwo kandydata spełnia w szkole obowiązek szkolny

3

2. w roku szkolnym 2013/14 kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w:

a) danej szkole lub

b) przedszkolu, które znajduje się w obwodzie danej szkoły

3

a) –

b) oświadczenie

3. położenie szkoły ułatwia dowóz/dojście dziecka

ze względu na miejsce zamieszkania

2

oświadczenie

4. położenie szkoły ułatwia dowóz/dojście dziecka

ze względu na miejsce pracy rodziców

2

oświadczenie

5. członkowie rodziny, wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem, zamieszkują w obwodzie szkoły

1

oświadczenie

e) Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskali kolejno najwyższe średnie punktów.

f) Średnią punktów, która umożliwia przyjęcie kandydata, oblicza się, dzieląc sumę uzyskanych punktów przez maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia.

g) Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz informacje o rekrutacji uzupełniającej określa art. 20 zb i 20 zc uoso.

h) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, którego terminy określa w drodze zarządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *