Realizacja obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego przez dzieci z Ukrainy

Informacja dla obywateli Ukrainy dotycząca obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz naboru uczniów do szkół średnich

  1. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 roku prawo oświatowe, każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat objęte jest obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki. Oznacza to, że musi ono chodzić do szkoły pod rygorem sankcji finansowych wobec rodziców, którzy zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne (art. 42 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy prawo oświatowe).

Przesłanką egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki jest zamieszkiwanie dziecka na ternie danej gminy. Nie jest istotne obywatelstwo osoby objętej takim obowiązkiem ani też okoliczności związane z jej zamieszkaniem na terenie tej gminy.

W świetle tych przepisów, w sytuacji, kiedy dziecko nie jest uczniem żadnej ze szkół na ternie Polski lub przerywa pobieranie nauki w systemie stacjonarnym na rzecz kontynuacji nauki w ukraińskim systemie nauki on-line, należy w terminie do 15 września 2023 roku lub niezwłocznie po zaistnieniu takiego faktu, złożyć w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej stosowne oświadczenie (Załącznik 1). Brak dopełnienia tego obowiązku będzie skutkowało obligatoryjnym nałożeniem na rodzica (opiekuna prawnego) grzywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. W sytuacji, kiedy dziecko nie miało możliwości wzięcia udziału w elektronicznej rekrutacji do szkoły średniej lub po zakończeniu rekrutacji nie zostało przyjęte do wybranej szkoły należy złożyć stosowne pismo zawierające imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, numer telefonu kontaktowego i rodzaj szkoły, w której chciałby kontynuować naukę, w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do 29 sierpnia 2023 roku (Załącznik 2).

Інформація для громадян України про обов’язок відвідування школи та обов’язок навчання і набір учнів до загальноосвітніх навчальних закладів (спеціалізовані школи, ліцеї, професійно-технічні училища,технікуми)

  1. Відповідно до ст. 41 закону 1 «Закон про освіту» від 14.12.2016 р. кожна дитина віком від 7 до 18 років підлягає обов’язку навчання в школі та обов’язковій освіті. Це означає, що дитина має ходити до школи  під загрозою застосування санкцій щодо батьків , які зобов’язані записати  дитину до школи і забезпечити регулярність відвідування дитиною школи (ст. 42(1) у поєднанні зі ст. 40(1) 1 пункт 1 і пункт 2 «Закону про освіту»).

Обов’язковою умовою для виконання шкільного обов’язку та обов’язку навчання є проживання дитини на території даної г’міни. Не має значення громадянство особи, на яку поширюється таке зобов’язання, або обставини, пов’язані з її проживанням у цій г’міні.

Згідно цих положень, у ситуації, коли дитина не є учнем жодної школи в Польщі або припиняє навчання на денній формі, щоб продовжити навчання в українській системі онлайн-навчання , потрібно  до 15 вересня 2023 року або одразу після виявлення такого факту подати відповідну заяву до Міської Ради у м.Бельсько-Бяла (додаток 1). Невиконання цього обов’язку тягне за собою обов’язкове накладення штрафу на одного з батьків (законного опікуна) згідно з чинним законодавством.

  1. У ситуації, коли дитина не мала можливості взяти участь в електронному наборі до загальноосвітньої школи або не була прийнята до вибраної школи після закінчення набору, необхідно надіслати відповідного листа з ім’ям та прізвищем учня та опікуна, контактним номером телефону та типом школи, в якій дитина бажає продовжити навчання до відділу Освіти та Спорту Міської Ради в м.Бельсько-Бяла до 29 серпня 2023 року (додаток 2).

Załącznik 1. Oświadczenie o nauce w ukraińskim systemie oświaty

Załącznik 2. Nabór do szkół ponadpodstawowych

Informacja dla obywateli Ukrainy dotycząca obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz naboru uczniów do szkół średnich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *