Uchwała nr 3/2013/2014

UCHWAŁA nr 3/2013/2014
RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie § 20a, ust. 2 Rozp. MEN z dnia 19 lutego 2002 r. po wyrażeniu zgody organu prowadzącego i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej uchwalonym 05.01.2000 r. przez Radę Pedagogiczną wprowadza się następujące zmiany:

1. § 37 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

Wewnętrzny system oceniania został przyjęty przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 3/2013/2014 z dnia 08.01.2014 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

2. § 39 pkt 3 dodano pkt 3a w brzmieniu:

W szkole wprowadza się dokumentowanie oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w formie elektronicznego dziennika lekcyjnego.

3. § 39 pkt.6 otrzymuje nowe brzmienie:

W elektronicznym dzienniku lekcyjnym przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-­”, jednakże muszą być one zróżnicowane pod względem wagi. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są pełne i ustalone na podstawie średniej ważonej. Niedopuszczalne jest stosowanie znaków „+”, „-­” przy ocenach śródrocznych i rocznych wpisywanych do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.

Oceny śródroczne i końcoworoczne ustala się na podstawie średniej ważonej:

Nazwa oceny

Ocena

Średnia ważona

celujący

6

5,31 – 6,00

bardzo dobry

5

4,75 – 5,30

dobry

4

3,75 – 4,74

dostateczny

3

2,75 – 3,74

dopuszczający

2

1,75 – 2,74

niedostateczny

1

1,00 – 1,74

4. § 37 pkt 4b otrzymuje nowe brzmienie:

W klasach IV-VI stosowanie skali ocen i przypisanych wag tym ocenom określa § 39 pkt 8.

5. § 39 dodaje się pkt.8 w brzmieniu:

a)  W szkole obowiązuje 6 stopniowa waga ocen cząstkowych tj.:

Nazwa wagi Punkty wagi
podstawowa 1
średnia 2
ważna 3
bardzo ważna 4
specjalna 5
nadrzędna 6

b)  Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:

5·a +3·b +2·c +1·d
——————————  =  ocena
5 + 3 + 2 + 1

gdzie:

a – suma ocen wagi 6

b – suma ocen wagi 5

c – suma ocen wagi 4

d – suma ocen wagi 3

e – suma ocen wagi 2

f – suma ocen wagi 1

c)  Wagi ocen cząstkowych dla prac klasowych, sprawdzianów, prac domowych itp. ustalają nauczyciele w zespołach przedmiotowych i informują o nich uczniów i rodziców oraz stosują w dzienniku elektronicznym.

d)  Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę np.

Lp.

Forma aktywności

Waga oceny

1.

Aktywność na lekcji, proste zadanie domowe, przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu.

1

2.

Samodzielna praca na lekcji, odpowiedź ustna, praca domowa. Recytacja, prezentacja, referat.

2-3

3.

Kartkówki, dyktanda, udział w konkursach.

3-4

4.

Kartkówka z trzech ostatnich lekcji, prezentacje multimedialne, wyróżnienia w konkursach szkolnych, samodzielne wypracowanie na lekcji.

4

5.

Sprawdzian z działu, test, praca klasowa, badanie wyników, wyróżnienia w konkursach na szczeblu rejonowym, powiatowym.

4-5

6.

Konkurs przedmiotowy – zdobycie tytułu laureata. Testy kompetencji (semestralne), ocena semestralna.

6

e)  Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.

6. § 40 pkt. 9 otrzymuje nowe brzmienie:

W przypadku usprawiedliwionej, dłuższej niż 1 dzień nieobecności ucznia na całogodzinnej pracy pisemnej, uczeń ma obowiązek zaliczyć dany materiał w formie pisemnej lub ustnej w terminie do 2 tygodni /uzgodnionym z nauczycielem/, po zakończeniu absencji. W przypadku nie zgłoszenia się w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Notoryczne unikanie prac pisemnych będzie miało wpływ na ocenę klasyfikacyjną.

7. § 40 pkt. 10 dodaje się pkt 10 a w brzmieniu:

Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny (w przypadku prac poprawionych – obie oceny).

Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana.

8. § 40 pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie:

Ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna na świadectwie szkolnym jest oceną uwzględniającą półroczną lub całoroczną pracę ucznia; jest adekwatna do ocen bieżących i jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych obu semestrów.

9. § 40 pkt 12 dodaje się pkt. 12 a, 12 b i 12 c, w brzmieniu:

12 a. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel danego przedmiotu może podwyższyć ocenę okresową lub końcoworoczną o wartość 0,50 oceny i tylko w przypadku, gdy średnia arytmetyczna wszystkich ważonych ocen posiada wartość minimum 2,25, 3,25, 4,25.

12 b. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej ocen przyjęto następujące wartości ocen:

Lp.

Ocena

Wartość

1.

1

1

2.

+1

1,50

3.

-2

1,75

4.

2

2

5.

+2

2,50

6.

-3

2,75

7.

3

3

8.

+3

3,50

9.

-4

3,75

10.

4

4

11.

+4

4,50

12.

-5

4,75

13.

5

5

14.

+5

5,50

15.

-6

5,75

16.

6

6

12 c. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceniania zgodnie z zaleceniami poradni.

10. § 39 pkt 2 A a) otrzymuje nowe brzmienie:

A. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) Posiadł wiedzę i umiejętności ujęte w podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

11. § 39 pkt 2 dodaje się pkt 2 A d) w brzmieniu:

uzyskał średnią ważoną co najmniej 5,31 (za wyjątkiem przedmiotów artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, gdzie obowiązuje średnia ważona co najmniej 5,51).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *