Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Informacje o naborze do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową

lub

 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 6 marca 2023 r. o godz. 9.00 i trwają do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. Oświadczenie jest dostępne w zakładce „dokumenty do pobrania”.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 6 marca 2023 r. o godz. 9.00 i trwa do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria:

 1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
 2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
 3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych – klasa I – prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 6 marca 2023 r. od godz. 9.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00 pod adresem: https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 • oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej,
 • w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej.

Oddziały specjalne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
 • w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Lp. Kryteria Sposób dokumentowania Liczba punktów
1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. oświadczenie na wniosku o przyjęcie
do szkoły
20
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. oświadczenie na wniosku o przyjęcie
do szkoły
10
3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. oświadczenie na wniosku o przyjęcie
do szkoły
5

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Otwarcie strony naborowej dla rodziców/opiekunów prawnych (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkoły podstawowej i procedurą rekrutacji, wypełnianie, drukowanie wniosku). 6 marca
godz. 9.00
5 kwietnia
godz. 15.00
1 czerwca
godz. 9.00
12 czerwca
godz. 15.00
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) z wyjątkiem kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych. 6 marca
godz. 9.00
5 kwietnia
godz. 15.00
1 czerwca
godz. 9.00
12 czerwca
godz. 15.00
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych. 6 marca
godz. 9.00
17 marca
godz. 15.00
1 czerwca
godz. 9.00
7 czerwca
godz. 15.00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego. 24 marca godz. 16.00 12 czerwca godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 30 marca godz. 15.00 14 czerwca godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (ewentualne uzupełnienie braków formalnych). 6 marca
godz. 9.00
14 kwietnia
godz. 15.00
1 czerwca
godz. 9.00
13 czerwca
godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 21 kwietnia godz. 15.00 16 czerwca godz. 15.00
Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 24 kwietnia
godz. 9.00
28 kwietnia
godz. 15.00
19 czerwca
godz. 9.00
22 czerwca
godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 4 maja godz.15.00 23 czerwca godz. 15.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *